Oan de knôken oan

Muziek: Dick van Altena / Tekst: Dick van Altena

‘k Stò ien ’n file, ‘k wil gauw nor huus toe
Zoa ‘k duk gauw nor huus toe wil
Op de linkerboan liek ’t wa harder te goan
Hier rechs sto ‘k á ‘n hortje stil
‘k Zie hoe d’r links steets goate valle
Griep mien kans en schiet ‘r schiellik veur
Hòl de voet van ’t gas en ik kiek opzij
En wat dinkte, rechs rijdt deur

Dan hè ‘k ’t oan de knôke
Dan hè ‘k ‘t an de knôke
Dan hè ‘k ‘t oan de knôken oan

‘k Lèès je sms ‘nou ge toch à loat bin
D’r is nog wel ’n winkel los’
‘Nim wà lekkers mee’ en dan mit zo’n dánsend pupke
‘Mar ‘k wil nie dagge oe eige hos’
‘k Mò vur ’n parkeerplek drie keer de stroat deur
Ik krieg nog slechtere zin
A’k dan de auto kwiet kan bliek lôtter da’k die
Verrekte blauwe schíef vergête bin

Dan hè ‘k ’t oan de knôke…

Ien de winkel heerst ‘r papadag
Zo‘n dag woarop ’t kiend vur pa is
Die wit zich gin road en vur zò’n blaag is ’t te loat
En dan witte dà 3 keer nee ja is
Dus Brittje vur me mag de kar uutloaje
A’k strakker vel hà dan sprong ik t’r uut
Gauw nor een andere rij hin en a’k hos oan de burt bin
Zie ik ’t bordje dat die kassa sluut

Dan hè ‘k ’t oan de knôke…

Ik kom wer ien ’n file, ’t is ásof ze’t ruuke
Da ‘k nou toch heel gauw nor huus toe wil
Op de linkerboan liek ’t wa harder te goan
Hier rechs sto ‘k á ‘n hortje stil
‘k Zie hoe d’r links steets goate valle
Ik dink bekiek ’t mar ‘k blief mooi stoan
‘k Hou de voet van ’t gas en ik kiek opzij
Woar ‘k ze één vur één vurbij zie goan

Dan hè ‘k ’t oan de knôke…

Kjè, wà he’k ’t oan de knôken oan