Blief nog 'n puske

Muziek: Dick van Altena / Tekst: Dick van Altena

Blief asteblief nog ’n puske bij mien
En da puske mag grus heel lang dure
‘k zeg drek wè wà líefs of románties messchien
Dus blief nog ’n puske bij mien

We hoeve toch nie te goan hooje
Zitte goed as die knoas op de ruut
We hebbe zat ligge huujen en hoste
En mêr, mêr sloape we uut

Blief asteblief nog ’n puske bij mien
En da puske mag grus heel lang dure
‘k Hè brood zat vur mêr en vur straks nog wa wien
Dus blief nog ’n puske bij mien

Mêr make we koffie mì breudjes
Belle de wereld en melde ons ziek
Trekke de jas dan dich tot de kin
En wêjje we uut op de diek

En barste we drek de moord van de sloap
Dan hoeve we nie mer nor huus
We viende de weg ien ’t donker as ‘t mot
Want we zien hier a dartig joar thuus

Blief asteblief nog ’n puske bij mien
En da puske mag grus heel lang dure
‘k zeg drek wè wà líefs of románties messchien
Dus blief nog ’n puske bij mien

‘k Hè brood zat vur mêr en vur straks nog wa wien

Dus blief nog ’n puske bij mien